Slovákova 9


Pozvánka na členskou schůzi publikována dne 29.11.2020

Pozvánka na členskou schůzi publikována dne 5.6.2020


Stanovy bytového družstva, publikovány dne 12. 5. 2015:

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Slovákova 9, družstvo

Část I.
čl. 1
Firma a sídlo družstva
1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Slovákova 9, družstvo (dále v těchto stanovách jen jako „družstvo“).
2. Sídlo družstva je na adrese: Slovákova 358/9, Brno, PSČ 602 00,
3. IČO 26297965,
4. webové stránky: http://www.clenskaschuze.cz/p/slovakova-9.html nebo webové stránky na jiné adrese, pokud členská schůze rozhodne o změně.


čl. 2
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, které bylo založeno
za účelem pronájmu bytů a společných částí domu s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů, zejména k zajišťování bytových potřeb svých členů a dalších fyzických osob za podmínek v těchto stanovách uvedených.

čl. 3
Družstvo je právnickou osobou, která v právních vztazích a navenek jedná svým jménem a odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Činnost družstva se řídí těmito stanovami a částech v nich neupravených zákonem č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. 

Část II.
Předmět činnosti a členský vklad
čl. 4
Předmět činnosti
Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a společných částí domu s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a hospodaření se společným majetkem družstva.

čl. 5
Základní členský vklad a další členský vklad
1. Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Základní členský vklad činí 2.700,- Kč (slovy: dva tisíce sedm set korun českých).
2. Osoba přistupující do družstva je povinna splnit vkladovou povinnost ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí představenstva o přijetí za člena družstva, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet družstva.
3. Člen družstva se může podílet na základním kapitálu družstva dalšími členskými vklady. O převzetí dalšího členského vkladu uzavře družstvo s členem družstva písemnou smlouvu v souladu s ustanovením § 572 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).   

Část III.
Členství v družstvu
čl. 6
Členy družstva mohou být jen fyzické osoby.

čl. 7
Vznik členství přistoupivšího člena
1. Členství v družstvu vzniká za současného splnění následujících podmínek:
a) představenstvo družstva rozhodne o přijetí uchazeče o členství za člena, a to
na základě jeho písemné přihlášky,
b) uchazeč o členství splní vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu dle
článku 5 odstavec 1 těchto stanov,
c) uchazeč o členství splní vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši
stanovené představenstvem družstva. Výše dalšího členského vkladu bude uchazeči
o členství sdělena do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o přijetí za člena. Další
členský vklad musí být splacen ve lhůtě stanovené představenstvem, ne však delší
než tři měsíce od doručení rozhodnutí o přijetí za člena družstva.
2. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.
3. Představenstvo je povinno rozhodnout o přijetí do družstva nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška uchazeče o členství doručena. Toto rozhodnutí představenstva musí být uchazeči o členství doručeno doporučeným dopisem nebo osobně oproti podpisu.

čl. 8
Přechod a převod družstevního podílu
1. Družstevní podíl se dědí. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.
2. Družstevní podíl je vlastnictvím člena družstva, který s ním může volně disponovat. Člen družstva může svůj družstevní podíl převést na kteroukoli fyzickou osobu, splňující podmínky pro přijetí za člena družstva, bez předchozího souhlasu a intervence družstva do jeho dispozičních práv.
3. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím souvisejících.
4. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva o převodu určí účinky pozdější. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

čl. 9
Členská práva a povinnosti
1. Člen družstva má právo zejména:
a) volit a být volen do orgánů družstva; volen do orgánů družstva může být pouze ten
člen družstva, který dosáhl věku 18-ti let a je plně svéprávný,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, tedy především se osobně nebo
v zastoupení účastnit na jednání a rozhodování členské schůze,
c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje,
d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřizování informován,
e) na přidělení konkrétně určeného bytu (nebytového prostoru) za podmínek uvedených v těchto stanovách,
f) na roční vyúčtování zaplacených záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu a na
vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva.
2. Člen družstva je zejména povinen:
a) dodržovat stanovy,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva.
3. Členství v družstvu při současném vlastnictví bytu a jeho příslušenství:
a) Členská schůze může rozhodnout o bezplatném převedení bytů s jejich příslušenstvím do vlastnictví členů družstva. Nutné a nezbytné náklady spojené s těmito úkony uhradí budoucí vlastníci bytů a jejich příslušenství.
b) Členové – vlastníci bytů mají stejná práva a povinnosti jako členové – nájemci bytů.

čl. 10
Členská evidence
1. Družstvo vede seznam všech svých členů.
2. Do seznamu členů se zapisují:
a) jméno a bydliště, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
3. Člen doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
4. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.
5. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.

Část IV.
Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) a práva a povinnosti spojená s jejich užíváním

čl. 11
Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a vznik nájmu
1. Členovi bytového družstva vznikne právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za splnění podmínek členství v družstvu dle článku 7 odstavec 1 těchto stanov.
2. Nájem družstevního bytu vznikne na základě nájemní smlouvy, v níž se družstvo jakožto pronajímatel zaváže přenechat členovi družstva jakožto nájemci přidělený byt k užívání, a to na dobu neurčitou, a člen družstva byt do užívání přijme a zaváže se platit za to družstvu nájemné v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami.
3. Nájem bytu poskytovaný družstvem jiným osobám než členům družstva vznikne taktéž na základě nájemní smlouvy, v níž se družstvo zaváže přenechat nájemci byt k dočasnému užívání a nájemce byt do svého užívání přijme a zaváže se platit za to družstvu nájemné. Nebude-li doba nájmu sjednána, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.  
4. Mimo identifikace smluvních stran musí nájemní smlouva obsahovat označení předmětu nájmu, a to včetně příslušenství a stavu bytu, rozsah užívání předmětu nájmu, výši nájemného a způsob výpočtu úhrad za plnění spojená s užíváním bytu. Nájemní smlouva musí být vyhotovena písemně. Pronajímatel v souladu s ust.
§ 2272 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku upraví další podmínky pronajímatele, např. normativní obsazení bytů, v nájemních smlouvách a v Domov-ním řádu.

čl. 12
1. Člen družstva i nájemce (dále v části IV. těchto stanov společně označováni jako
nájemce“) jsou oprávněni přijímat ve své domácnosti kohokoliv. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, je povinen oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu. Neučiní-li tak ani do 2 měsíců od této změny, považuje se to za závažné porušení povinností nájemce vyplývajících z nájmu.  
Za návštěvu lze označit osobu, která se v bytě zdržuje méně než dva měsíce. Pokud by se taková osoba zdržovala v bytě u člena družstva déle než dva měsíce, družstvo ji zapíše do seznamu osob bydlících v bytě a bude účtovat příslušné náklady bydlení.
2. Nejedná-li se o příbuzné nájemce v řadě přímé, jeho sourozence, zetě, snachu, jakož i jiné osoby blízké, je potřeba k přijetí nového člena nájemcovy domácnosti předchozí souhlas družstva. Tento souhlas musí být udělen v písemné formě.
3. Kromě práva užívat byt má nájemce a členové jeho domácnosti právo užívat společné prostory a zařízení domu.
4. Družstvo udržuje v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Nájemce je povinen dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny družstva pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Nájemci jsou zejména povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům nerušený výkon jejich práv.  Družstvo vydá Domovní řád, který vymezí bližší pravidla chování v domě.

čl. 13
1. Družstvo je povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání a v tomto stavu jej, jakož i dům, udržovat. Stav bytu bude popsán v pasportu bytu.   
2. Nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.  Vymezení pojmů, co je běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu, se řídí zněním Nařízení vlády číslo 258/1995 Sb. ve znění k 1.1.2010.

čl. 14
Nájemce je povinen odstranit poškození nebo vady způsobené okolnostmi, za které
odpovídá on nebo člen jeho domácnosti. Nestane-li se tak, odstraní družstvo po předchozím upozornění nájemce tato poškození a vady na náklady nájemce samo.
Jedná se zejména o všechny součásti domu a pozemku, na kterém dům stojí, mimo vnitřní vybavení bytu.

čl. 15
1. Nájemce nesmí provádět úpravy, přestavby ani jiné změny bytu nebo domu bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad, aby nedošlo k narušení konstrukce a stability domu a aby nedošlo k narušení technického zařízení sloužícího ostatním nájemcům.
2. Člen družstva má právo provádět úpravy a přestavby bytu, ve kterém bydlí vždy až poté, kdy mu družstvo vystaví písemný souhlas. Člen družstva je povinen dodržet Stavební zákon. Člen družstva předá družstvu písemnou žádost o schválení úprav a předloží k ní výkresovou dokumentaci. Družstvo bude vykonávat stavební dohled družstva, aby družstvo zjistilo skutečnost provedených úprav.  

čl. 16
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
1. Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném družstvu pouze účelně vynaložené náklady družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice.
2. Nájemné je splatné do posledního dne běžného měsíce.
3. Plnění spojená s užíváním bytu a s ním související služby (dále jen „služby“) jsou hrazeny ve formě měsíčních záloh v téže lhůtě splatnosti jako nájemné (viz předchozí odstavec tohoto článku).
4. Výši měsíčních záloh za jednotlivé služby navrhuje představenstvo družstva jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů a vychází přitom z předcházejícího roku. Odsouhlasí je členská schůze.
5. Družstvo má právo v průběhu roku změnit měsíční zálohy za služby v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů (například změna rozsahu nebo kvality služby). Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o nové výši zálohy. Změna výše zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna.
6. Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje družstvo za zúčtovací období (kalendářní rok) a doručí nájemci nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtováním zjištěný nedoplatek je nájemce povinen družstvu zaplatit do jednoho měsíce od doručení vyúčtování. V téže lhůtě je družstvo povinno vrátit nájemci případný přeplatek.
7. Neplacení nájemného nebo zálohy za služby po dobu delší než 3 měsíce bude považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu. Dlužnou částku bude v případě specifikovaném v předchozí větě družstvo vymáhat soudní cestou.

čl. 17
Podnájem bytu (části bytu)
1. Člen družstva může přenechat do podnájmu byt nebo část bytu další osobě.
2. V případě, že nájemce - osoba odlišná od člena družstva - v bytě sám trvale nebydlí, není oprávněn dát třetí osobě do podnájmu byt, ani jeho část. Pokud však v bytě sám trvale bydlí, může vzít třetí osobu do podnájmu v části bytu. 

čl. 18
Výměna bytu
1. Člen družstva je oprávněn uzavřít dohodu o výměně bytu.
2. Nájemci - osoby odlišné od členů družstva - nejsou oprávněny uzavřít dohodu o výměně bytu. V konkrétním případě jim může být družstvem souhlas k uzavření dohody o výměně bytu udělen. Na poskytnutí souhlasu družstva není právní nárok. Překážkou poskytnutí souhlasu je zejména to, že ten, jenž se má stát nájemcem bytu v domě ve vlastnictví družstva, nesplňuje podmínky řádného uživatele – nájemce. Souhlas musí být udělen v písemné formě, aby byl platný.čl. 19
Nájem nebytových prostor
O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytu.

čl. 20
Družstvo dbá, aby byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům dle platné legislativy.

Část V.
Orgány družstva
čl. 21
1.  Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
2.  Vzhledem k tomu, že se jedná o malé družstvo, které má méně než 50 členů, nezřizuje se kontrolní komise.

čl. 22
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
2. Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor,správce nemovitostí, zplnomocněné osoby a další osoby stanovené zákonem.

čl. 23
Svolání členské schůze
1. Svolatel zašle pozvánku na členskou schůzi členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů před dnem konání členské schůze a současně ji uveřejní na internetových stránkách družstva.
2. Pozvánka obsahuje alespoň:
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze,
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
3. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
4. Členskou schůzi svolává pravidelně jednou za rok představenstvo.
5. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 10% členů družstva. 

čl. 24
Působnost členské schůze
Členská schůze:
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva,
c) určuje výši odměny členů orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce dle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích,
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty,
i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
j) rozhoduje o použití rezervního fondu,
k) rozhoduje o vydání dluhopisů,
l) schvaluje převod nebo zastavení nemovitostí nebo podstatnou změnu v předmětu činnosti družstva,
m) rozhoduje o přeměně družstva,
n) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
r) rozhoduje na návrh představenstva o využití společných prostor,
s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.


čl. 25
Schopnost členské schůze se usnášet
1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast členů družstva majících vyšší počet hlasů.
2. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon
o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
3. Členská schůze se usnáší v případě přijímání usnesení týkajících se článku 24. stanov, a to bodů pod písmeny: f), i), k), m), o), tříčtvrtinovou přítomností členů družstva, a z toho jsou tři čtvrtiny přítomných pro přijetí usnesení.


čl. 26
Zápis o průběhu jednání orgánu družstva
1. O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal, zápis, který obsahuje alespoň:
a) údaj o datu, místě a programu jednání orgánu,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů.
2. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.

čl. 27
Společná ustanovení pro volené orgány družstva
1. Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18-ti let.

2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech svých členů.
3. Kolektivní orgány družstva jsou schopny se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud stanovy neurčí jinak.
4. Funkční období členů volených orgánů družstva činí 3 roky.
5. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně.
6. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce s nezbytnou loajalitou
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy.

čl. 28
Představenstvo družstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Členy představenstva volí členská schůze družstva.
2. Představenstvo zastupuje družstvo ve všech záležitostech. Při písemných právních jednáních zastupují družstvo vždy nejméně dva členové představenstva současně. Podepisování za družstvo se děje tak, že k natištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě družstva připojí své podpisy členové představenstva.
3. Představenstvu náleží veškerá působnost, která není stanovami nebo zákonem svěřena jinému orgánu družstva.
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
5. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
6. Představenstvo má 3 členy a ze svého středu si volí předsedu.
7. Představenstvo svolává 1x ročně řádnou členskou schůzi.

Část VI.
Hospodaření družstva
čl. 29
1. Družstvo hradí výdaje a náklady své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, popřípadě jiných zdrojů.
2. Družstvo k zajištění hospodaření vytváří příslušné fondy.
3. Ze svého příjmu platí přednostně platby související se zajištěním chodu domu a dodávky jednotlivých služeb a zákonné odvody.
4. Družstvo vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

čl. 30
Provozní fond
1. Družstvo při svém založení zřídilo provozní fond (fond oprav).
2. Příjmy provozního fondu (fondu oprav) tvoří především měsíční příspěvky (nájemné) členů družstva a nájemné ostatních nájemců. Dalším příjmem fondu je 90% čistého ročního zisku družstva.
3. O výši příspěvků do provozního fondu rozhoduje členská schůze družstva.
4. Prostředky provozního fondu (fondu oprav) čerpá družstvo ke krytí výdajů spojených se správou, údržbou a opravami domu a bytů. 
5. Byty si spravují členové družstva sami v rozsahu běžné údržby a drobných oprav, jak jsou tyto pojmy vymezeny v Nař. Vlády č. 258/1995 Sb. ve znění k 1.1.2010.

Část VII.
čl. 31
Zrušení a zánik družstva
1. Družstvo se zrušuje:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) rozhodnutím orgánu veřejné moci,
c) z dalších důvodů stanovených zákonem.
2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem.
3. Při zrušení družstva se provede likvidace.
4. Byl-li osvědčen úpadek družstva, zrušuje se družstvo bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.
5. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Část VIII.
Společná ustanovení
čl. 32
Doručování
1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným
způsobem (vhozením do poštovní schránky, osobním předáním funkcionářem družstva), a to na adresu, kterou člen družstvu sdělil.
2. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:
a) doručením písemnosti do datové schránky adresáta,
b) doručením emailu na emailovou adresu adresáta, která je uvedena v seznamu členů družstva,
c) osobně - funkcionářem družstva, jakmile adresát její převzetí písemně potvrdí,
d) poštou, doručeno je tehdy, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Písemnost se považuje za doručenou třetím dnem ode dne uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to i v případě, že si ji člen družstva nevyzvedne v úložní době nebo se o jejím uložení nedozví. Jestliže člen družstva odmítne doručovanou písemnost převzít, považuje se tato za doručenou dnem jejího odmítnutí členem družstva.

Část IX.
Závěrečná ustanovení
čl. 33
Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
Toto znění stanov bylo schváleno na členské schůzi družstva dne 28.5.2015

a jejich schválením se zároveň ruší předešlé stanovy.  
Informace k doplnění návrhu stanov publikována dne 12.5.2015BD Slovákova 9, družstvo
Členům družstva

07.05.2015

Informace k doplnění návrhu Stanov


Vážení členové bytového družstva,

dostáváte do rukou doplněný návrh nových Stanov družstva.
Po rozeslání návrhu Stanov přišly vedení družstva a JUDr. Milanu Dobešovi návrhy některých členů družstva na doplnění návrhu stanov.
Proto se vedení družstva sešlo dne 6.5.2015 ve složení: předseda a oba místopředsedové a s nimi paní Kubíčková jako ekonomka družstva a JUDr. Dobeš jako právní konzultant a projednalo začlenění došlých návrhů a připomínek do návrhu Stanov, který byl rozeslán s pozvánkou na členskou schůzi, která se bude konat 28.5.2015, jak je uvedeno v pozvánce.

V příloze Vám posíláme návrh nových Stanov ve znění po zapracování došlých návrhů a připomínek. Předmětem zapracovaných návrhů a připomínek je bližší specifikace některých práv a povinností členů družstva, přičemž základní nastavení návrhu nových Stanov, který jste obdrželi spolu s pozvánkou na členskou schůzi, zůstává zachováno.

V tomto znění budou nové Stanovy navrženy ke schválení na členské schůzi dne 28.5.2015.

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na setkání s Vámi
na členské schůzi družstva dne 28.5.2015.


                                                                                             Vedení družstvaV případě dotazů se můžete obrátit na:
paní Evu Kubíčkovou – tel: 737672028, email: eva.kubickova@karneval.cz

JUDr. Milana Dobeše – tel: 603201638, email: judr.dobes@volny.cz

Pozvánka na členskou schůzi, publikována dne 23. 4. 2015:


Bytové družstvo Slovákova 9, družstvo
Sídlo: Brno, Slovákova 9, okres Brno-město, PSČ 602 00
IČ: 262 97 965, vedené v OR u KS v Brně, oddíl Dr, vl. 3565
___________________________________________________
                  


                                                         
                                                                               
Pro členy družstva
Bytové družstvo Slovákova 9, družstvo
dle Seznamu členů

Pozvánka na členskou schůzi družstva


Vážené členky a členové družstva,

dovoluji si Vás pozvat na členskou schůzi družstva Bytové družstvo Slovákova 9, družstvo.
Termín konání členské schůze: ve čtvrtek dne 28.05.2015 v 17:00 hodin
Místo konání: kancelář notáře JUDr. Přemysla Kalouse, se sídlem Brandlova 4 v Brně

Program:
1.      Zahájení
2.      Prezence účastníků
3.      Volba předsedy členské schůze, zapisovatele a sčitatelů hlasů
4.      Schválení programu
5.      Projednání a schválení nových Stanov
6.      Přijetí usnesení
7.      Závěr                                                    Ak. arch. Tomáš Kotas, předseda
    Bytové družstvo Slovákova 9, družstvo


Informace o konání členské schůze publikována dne 23.4.2015


BD Slovákova 9, družstvo
Členům družstva
21.04.2015

Informace o důvodu konání členské schůze

Vážení členové bytového družstva,
dostáváte do rukou Pozvánku na členskou schůzi a návrh nových Stanov družstva.
Chceme Vás informovat o důvodech konání této členské schůze.

I. V zákoně o obchodních korporacích je v ust. § 777 odst. 2 uvedeno, že Obchodní korporace, (mezi ně patří i bytové družstvo) je povinna přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích Stanovy nebo Společenské smlouvy úpravě tohoto zákona a upravené dokumenty doručit rejstříkovému soudu do sbírky listin.  
Pokud by družstvo nesplnilo tuto povinnost, hrozily by mu sankce ze strany rejstříkového soudu.

II. Proto vedení družstva zadalo zakázku: „Přizpůsobení Stanov družstva zákonu o obch. korporacích“ advokátovi JUDr. Milanu Dobešovi.
Návrh Stanov zpracoval JUDr. Milan Dobeš, který uvádí, že předložený návrh Stanov odpovídá požadavkům zákona o obchodních korporacích.

III. Podle ust. § 731 odst. 2 zákona o obchodních korporacích je nutný souhlas všech členů družstva ke změně Stanov. To znamená, že schůze se musí zúčastnit všichni členové družstva a všichni musí hlasovat pro nové Stanovy, jinak nedojde k jejich přijetí.
Účast členů je možná i v zastoupení na základě plné moci.
Formulář plné moci dostáváte v příloze.
Notář požaduje, aby podpis zmocnitele na plné moci byl úředně ověřen. Pouze v případě manželů, kdy plnou moc uděluje jeden z manželů druhému manželovi, nemusí být podpis zmocnitele úředně ověřen.
Jeden zmocněnec může na schůzi zastupovat maximálně 1/3 všech členů družstva, což v našem případě znamená, že jeden zmocněnec může mít udělených maximálně 6 plných mocí.

IV. Je právem, ale i povinností každého člena, aby se zúčastnil členské schůze.
Tato členská schůze, která má za cíl schválit nové Stanovy odpovídající požadavkům zákona o obchodních korporacích, se musí konat u notáře, který sepíše o průběhu schůze notářský zápis. Účast notáře a notářský zápis je spojen s určitými finančními náklady pro družstvo. Proto je nezbytně nutné, aby každý člen družstva na tuto členskou schůzi buď osobně přišel, nebo udělil plnou moc zmocněnci. Pokud by některý z členů družstva nepřišel a ani by neudělil plnou moc, zmařil by tím přijetí nových Stanov a způsobil by družstvu škodu spočívající ve zbytečně vynaložených nákladech na notáře a způsobil by ztrátu času všem ostatním členům družstva – neboť schůze by se musela svolat znovu.
Žádáme Vás proto, abyste byli zodpovědní a ohleduplní k ostatním členům družstva a splnili svoji povinnost: schůze se buď osobně zúčastnili, nebo abyste udělili plnou moc.

                                                                                             Představenstvo družstva
V případě dotazů se můžete obrátit na:
Paní Evu Kubíčkovou – tel: 737672028
JUDr. Milana Dobeše – tel: 603201638


Stanovy bytového družstva, publikovány dne 23. 4. 2015:STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Slovákova 9, družstvo

Část I.
čl. 1
Firma a sídlo družstva
1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Slovákova 9, družstvo (dále v těchto stanovách jen jako „družstvo“).
2. Sídlo družstva je na adrese: Slovákova 358/9, Brno, PSČ 602 00,
3. IČO 26297965,
4. webové stránky: http://www.clenskaschuze.cz/p/slovakova-9.html nebo webové stránky na jiné adrese, pokud členská schůze rozhodne o změně.


čl. 2
Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob, které bylo založeno
za účelem pronájmu bytů a společných částí domu s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů, zejména k zajišťování bytových potřeb svých členů a dalších fyzických osob za podmínek v těchto stanovách uvedených.

čl. 3
Družstvo je právnickou osobou, která v právních vztazích a navenek jedná svým jménem a odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem. Činnost družstva se řídí těmito stanovami a částech v nich neupravených zákonem č. 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Část II.
Předmět činnosti a členský vklad
čl. 4
Předmět činnosti
Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a společných částí domu s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz bytů a hospodaření se společným majetkem družstva.

čl. 5
Základní členský vklad a další členský vklad
1. Každý člen družstva se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem. Základní členský vklad činí 2.700,- Kč (slovy: dva tisíce sedm set korun českých).
2. Osoba přistupující do družstva je povinna splnit vkladovou povinnost ve lhůtě 14-ti dnů ode dne doručení rozhodnutí představenstva o přijetí za člena družstva, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet družstva.
3. Člen družstva se může podílet na základním kapitálu družstva dalšími členskými vklady. O převzetí dalšího členského vkladu uzavře družstvo s členem družstva písemnou smlouvu v souladu s ustanovením § 572 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Část III.
Členství v družstvu
čl. 6
Členy družstva mohou být jen fyzické osoby.

čl. 7
Vznik členství přistoupivšího člena
1. Členství v družstvu vzniká za současného splnění následujících podmínek:
a) představenstvo družstva rozhodne o přijetí uchazeče o členství za člena, a to
na základě jeho písemné přihlášky,
b) uchazeč o členství splní vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu dle
článku 5 odstavec 1 těchto stanov,
c) uchazeč o členství splní vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši
stanovené představenstvem družstva. Výše dalšího členského vkladu bude uchazeči
o členství sdělena do jednoho měsíce od doručení rozhodnutí o přijetí za člena. Další
členský vklad musí být splacen ve lhůtě stanovené představenstvem, ne však delší
než tři měsíce od doručení rozhodnutí o přijetí za člena družstva.
2. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu.
3. Představenstvo je povinno rozhodnout o přijetí do družstva nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu přihláška uchazeče o členství doručena. Toto rozhodnutí představenstva musí být uchazeči o členství doručeno doporučeným dopisem nebo osobně oproti podpisu.

čl. 8
Přechod a převod družstevního podílu
1. Družstevní podíl se dědí. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených.
2. Družstevní podíl je vlastnictvím člena družstva, který s ním může volně disponovat. Člen družstva může svůj družstevní podíl převést na kteroukoli fyzickou osobu, splňující podmínky pro přijetí za člena družstva, bez předchozího souhlasu a intervence družstva do jeho dispozičních práv.
3. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím souvisejících.
4. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva o převodu určí účinky pozdější. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

čl. 9
Členská práva a povinnosti
1. Člen družstva má právo zejména:
a) volit a být volen do orgánů družstva; volen do orgánů družstva může být pouze ten
člen družstva, který dosáhl věku 18-ti let a je plně svéprávný,
b) účastnit se řízení a rozhodování v družstvu, tedy především se osobně nebo
v zastoupení účastnit na jednání a rozhodování členské schůze,
c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje,
d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřizování informován,
e) na přidělení konkrétně určeného bytu (nebytového prostoru) za podmínek uvedených v těchto stanovách,
f) na roční vyúčtování zaplacených záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu a na
vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva.
2. Člen družstva je zejména povinen:
a) dodržovat stanovy,
b) dodržovat rozhodnutí orgánů družstva.

čl. 10
Členská evidence
1. Družstvo vede seznam všech svých členů.
2. Do seznamu členů se zapisují:
a) jméno a bydliště, případně také jiná členem určená adresa pro doručování,
b) den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,
c) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu.
3. Člen doloží družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala. Družstvo provede zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna prokázána.
4. Člen má právo do seznamu členů nahlížet a žádat bezplatné vydání potvrzení o svém členství a obsahu svého zápisu v seznamu členů.
5. Představenstvo umožní každému nahlédnout do příslušné části seznamu, jestliže osvědčí právní zájem na tomto nahlédnutí nebo doloží písemný souhlas člena, kterého se zápis týká; podpis člena musí být úředně ověřen.

Část IV.
Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) a práva a povinnosti spojená s jejich užíváním

čl. 11
Vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu a vznik nájmu
1. Členovi bytového družstva vznikne právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za splnění podmínek členství v družstvu dle článku 7 odstavec 1 těchto stanov.
2. Nájem družstevního bytu vznikne na základě nájemní smlouvy, v níž se družstvo jakožto pronajímatel zaváže přenechat členovi družstva jakožto nájemci přidělený byt k užívání, a to na dobu neurčitou, a člen družstva byt do užívání přijme a zaváže se platit za to družstvu nájemné v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a těmito stanovami.
3. Nájem bytu poskytovaný družstvem jiným osobám než členům družstva vznikne taktéž na základě nájemní smlouvy, v níž se družstvo zaváže přenechat nájemci byt k dočasnému užívání a nájemce byt do svého užívání přijme a zaváže se platit za to družstvu nájemné. Nebude-li doba nájmu sjednána, platí, že se jedná o nájem na dobu neurčitou.
4. Mimo identifikace smluvních stran musí nájemní smlouva obsahovat označení předmětu nájmu, a to včetně příslušenství a stavu bytu, rozsah užívání předmětu nájmu, výši nájemného a způsob výpočtu úhrad za plnění spojená s užíváním bytu. Nájemní smlouva musí být vyhotovena písemně.

čl. 12
1. Člen družstva i nájemce (dále v části IV. těchto stanov společně označováni jako
nájemce“) jsou oprávněni přijímat ve své domácnosti kohokoliv. Přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, je povinen oznámit zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu družstvu. Neučiní-li tak ani do 2 měsíců od této změny, považuje se to za závažné porušení povinností nájemce vyplývajících z nájmu.
2. Nejedná-li se o příbuzné nájemce v řadě přímé, jeho sourozence, zetě, snachu, jakož i jiné osoby blízké, je potřeba k přijetí nového člena nájemcovy domácnosti předchozí souhlas družstva. Tento souhlas musí být udělen v písemné formě.
3. Kromě práva užívat byt má nájemce a členové jeho domácnosti právo užívat společné prostory a zařízení domu.
4. Družstvo udržuje v domě náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů. Nájemce je povinen dodržovat pravidla obvyklá pro chování v domě a rozumné pokyny družstva pro zachování náležitého pořádku obvyklého podle místních poměrů. Nájemci jsou zejména povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům nerušený výkon jejich práv.

čl. 13
1. Družstvo je povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání a v tomto stavu jej, jakož i dům, udržovat.
2. Nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

čl. 14
Nájemce je povinen odstranit poškození nebo vady způsobené okolnostmi, za které
odpovídá on nebo člen jeho domácnosti. Nestane-li se tak, odstraní družstvo po předchozím upozornění nájemce tato poškození a vady na náklady nájemce samo.

čl. 15
1. Nájemce nesmí provádět úpravy, přestavby ani jiné změny bytu nebo domu bez souhlasu družstva, a to ani na svůj náklad, aby nedošlo k narušení konstrukce a stability domu a aby nedošlo k narušení technického zařízení sloužícího ostatním nájemcům.
2. Souhlas družstva musí být udělen před provedením příslušné změny v písemné formě.
čl. 16
Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu
1. Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném družstvu pouze účelně vynaložené náklady družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domu, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice.
2. Nájemné je splatné do posledního dne běžného měsíce.
3. Plnění spojená s užíváním bytu a s ním související služby (dále jen „služby“) jsou hrazeny ve formě měsíčních záloh v téže lhůtě splatnosti jako nájemné (viz předchozí odstavec tohoto článku).
4. Výši měsíčních záloh za jednotlivé služby stanoví představenstvo družstva jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů a vychází přitom z předcházejícího roku.
5. Družstvo má právo v průběhu roku změnit měsíční zálohy za služby v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů (například změna rozsahu nebo kvality služby). Změněná měsíční záloha může být požadována nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o nové výši zálohy. Změna výše zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna.
6. Skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby vyúčtuje družstvo za zúčtovací období (kalendářní rok) a doručí nájemci nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Vyúčtováním zjištěný nedoplatek je nájemce povinen družstvu zaplatit do jednoho měsíce od doručení vyúčtování. V téže lhůtě je družstvo povinno vrátit nájemci případný přeplatek.
7. Neplacení nájemného nebo zálohy za služby po dobu delší než 3 měsíce bude považováno za hrubé porušení povinností vyplývajících z nájmu. Dlužnou částku bude v případě specifikovaném v předchozí větě družstvo vymáhat soudní cestou.

čl. 17
Podnájem bytu (části bytu)
1. Člen družstva může přenechat do podnájmu byt nebo část bytu další osobě.
2. V případě, že nájemce - osoba odlišná od člena družstva - v bytě sám trvale nebydlí, není oprávněn dát třetí osobě do podnájmu byt, ani jeho část. Pokud však v bytě sám trvale bydlí, může dát třetí osobě do podnájmu část bytu.

čl. 18
Výměna bytu
1. Člen družstva je oprávněn uzavřít dohodu o výměně bytu.
2. Nájemci - osoby odlišné od členů družstva - nejsou oprávněny uzavřít dohodu o výměně bytu. V konkrétním případě jim může být družstvem souhlas k uzavření dohody o výměně bytu udělen. Na poskytnutí souhlasu družstva není právní nárok. Překážkou poskytnutí souhlasu je zejména to, že ten, jenž se má stát nájemcem bytu v domě ve vlastnictví družstva, nesplňuje podmínky řádného uživatele – nájemce. Souhlas musí být udělen v písemné formě, aby byl platný.

čl. 19
Nájem nebytových prostor
O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytu.

čl. 20
Družstvo dbá, aby byty, se kterými hospodaří, byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům.

Část V.
Orgány družstva
čl. 21
1.  Orgány družstva jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
2.  Vzhledem k tomu, že se jedná o malé družstvo, které má méně než 50 členů, nezřizuje se kontrolní komise.

čl. 22
Členská schůze
1. Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze.
2. Právo účastnit se členské schůze mají členové družstva, likvidátor,správce nemovitostí, zplnomocněné osoby a další osoby stanovené zákonem.

čl. 23
Svolání členské schůze
1. Svolatel zašle pozvánku na členskou schůzi členům družstva na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dnů před dnem konání členské schůze a současně ji uveřejní na internetových stránkách družstva.
2. Pozvánka obsahuje alespoň:
a) firmu a sídlo družstva,
b) místo a dobu zahájení členské schůze,
c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,
d) program členské schůze,
e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu
členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.
3. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.
4. Členskou schůzi svolává pravidelně jednou za rok představenstvo.
5. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádala kontrolní komise
nebo alespoň 10% členů družstva.

čl. 24
Působnost členské schůze
Členská schůze:
a) mění stanovy, nedochází-li k jejich změně na základě jiné právní skutečnosti,
b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva,
c) určuje výši odměny členů orgánů družstva zřízených stanovami, pokud je oprávněna tyto orgány nebo jejich členy volit a odvolávat,
d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,
e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce dle ustanovení § 59 zákona o obchodních korporacích,
f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,
g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,
h) rozhoduje o rozdělení zisku a úhradě ztráty,
i) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,
j) rozhoduje o použití rezervního fondu,
k) rozhoduje o vydání dluhopisů,
l) schvaluje převod nebo zastavení nemovitostí nebo podstatnou změnu v předmětu činnosti družstva,
m) rozhoduje o přeměně družstva,
n) schvaluje smlouvu o tichém společenství a její změnu a zrušení,
o) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,
p) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,
q) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,
r) rozhoduje na návrh představenstva o využití společných prostor,
s) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

čl. 25
Schopnost členské schůze se usnášet
1. Členská schůze je schopna se usnášet, pokud je přítomna většina všech členů družstva majících většinu všech hlasů, nevyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy účast členů družstva majících vyšší počet hlasů.
2. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li zákon
o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyšší počet hlasů.
3. Členská schůze se usnáší v případě přijímání usnesení týkajících se článku 24. stanov, a to bodů pod písmeny: f), i), k), m), o), dvoutřetinovou přítomností členů družstva, a z toho jsou dvě třetiny přítomných pro přijetí usnesení.

čl. 26
Zápis o průběhu jednání orgánu družstva
1. O průběhu jednání každého orgánu družstva pořídí ten, kdo jednání orgánu svolal, zápis, který obsahuje alespoň:
a) údaj o datu, místě a programu jednání orgánu,
b) přijatá usnesení,
c) výsledky hlasování,
d) námitky členů.
2. Přílohu zápisu tvoří seznam členů orgánu s uvedením, kdo ze členů nebyl přítomen, pozvánka na jednání a další podklady, které byly předloženy k projednávaným záležitostem.

čl. 27
Společná ustanovení pro volené orgány družstva
1. Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18-ti let.
2. Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech svých členů.
3. Kolektivní orgány družstva jsou schopny se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud stanovy neurčí jinak.
4. Funkční období členů volených orgánů družstva činí 3 roky.
5. Členové orgánů družstva mohou být voleni opětovně.
6. Členové orgánů družstva jsou povinni vykonávat své funkce s nezbytnou loajalitou
i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy.

čl. 28
Představenstvo družstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem družstva. Členy představenstva volí členská schůze družstva.
2. Představenstvo zastupuje družstvo ve všech záležitostech. Při písemných právních jednáních zastupují družstvo vždy nejméně dva členové představenstva současně. Podepisování za družstvo se děje tak, že k natištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě družstva připojí své podpisy členové představenstva.
3. Představenstvu náleží veškerá působnost, která není stanovami nebo zákonem svěřena jinému orgánu družstva.
4. Představenstvu přísluší obchodní vedení družstva. Představenstvo plní usnesení členské schůze, není-li v rozporu s právními předpisy.
5. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
6. Představenstvo má 3 členy a ze svého středu si volí předsedu.
7. Představenstvo svolává 1x ročně řádnou členskou schůzi.

Část VI.
Hospodaření družstva
čl. 29
1. Družstvo hradí výdaje a náklady své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, popřípadě jiných zdrojů.
2. Družstvo k zajištění hospodaření vytváří příslušné fondy.
3. Ze svého příjmu platí přednostně platby související se zajištěním chodu domu a dodávky jednotlivých služeb a zákonné odvody.
4. Družstvo vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

čl. 30
Provozní fond
1. Družstvo při svém založení zřídilo provozní fond (fond oprav).
2. Příjmy provozního fondu (fondu oprav) tvoří především měsíční příspěvky (nájemné) členů družstva a nájemné ostatních nájemců. Dalším příjmem fondu je 90% čistého ročního zisku družstva.
3. O výši příspěvků do provozního fondu rozhoduje členská schůze družstva.
4. Prostředky provozního fondu (fondu oprav) čerpá družstvo ke krytí výdajů spojených se správou, údržbou a opravami domu a bytů.

Část VII.
čl. 31
Zrušení a zánik družstva
1. Družstvo se zrušuje:
a) rozhodnutím členské schůze,
b) rozhodnutím orgánu veřejné moci,
c) z dalších důvodů stanovených zákonem.
2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se osvědčuje notářským zápisem.
3. Při zrušení družstva se provede likvidace.
4. Byl-li osvědčen úpadek družstva, zrušuje se družstvo bez likvidace zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení, nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující.
5. Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.

Část VIII.
Společná ustanovení
čl. 32
Doručování
1. Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným
způsobem (vhozením do poštovní schránky, osobním předáním funkcionářem družstva), a to na adresu, kterou člen družstvu sdělil.
2. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna:
a) doručením písemnosti do datové schránky adresáta,
b) doručením emailu na emailovou adresu adresáta, která je uvedena v seznamu členů družstva,
c) osobně - funkcionářem družstva, jakmile adresát její převzetí písemně potvrdí,
d) poštou, doručeno je tehdy, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Písemnost se považuje za doručenou třetím dnem ode dne uložení u poskytovatele poštovních služeb, a to i v případě, že si ji člen družstva nevyzvedne v úložní době nebo se o jejím uložení nedozví. Jestliže člen družstva odmítne doručovanou písemnost převzít, považuje se tato za doručenou dnem jejího odmítnutí členem družstva.

Část IX.
Závěrečná ustanovení
čl. 33
Schválením tohoto znění stanov se družstvo podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. Údaj o tom se zapíše do obchodního rejstříku.
Toto znění stanov bylo schváleno na členské schůzi družstva dne ….......................
a jejich schálením se zároven ruší předešlé stanovy.


http://www.clenskaschuze.cz/p/slovakova-9.html 
Bytové družstvo Slovákova 9, družstvo
Sídlo Slovákova 358/9, Brno, PSČ 602 00
Zapsaná v Obchodním rejstříku dne 18.9.2002
Spisová značka DR 3565 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ:  26297965